Vestmanlands läns tidning, 910307

Foto: ULF AXELSON

En Don Quijote kamp för bättre? Utbildningsledaren Göran Wall (stående t v) och hans lärjungar Bo Hallgren (stående i mitten), Kia Soisalo och Mattias Östlund.

De lär sig förebygga framtida miljöproblem

Något av framtidens miljöexperter - en ny generation energi och miljöingenjörer håller på att utbildas vid Högskolan i Västerås. Utbildningen syftar mer till att förebygga nya miljöproblem än att mäta och undersöka redan existerade.Det är den första utbildningen av det här slaget i landet.

- Det finns en myt på miljöområdet som kan liknas vid tron att antalet bränder skulle minska med antalet brandsoldater, säger Göran Wall, som är ansvarig för den här utbildningen.

Liksom den bästa brandbekämpningen är att förebygga brand så är det bästa sättet att tackla miljöproblemen att förebygga nya, menar han.

- Denna beredskap saknas dock nästan helt på miljöområdet.Utbildningen på miljöområdet kan idag snarare liknas vid att mäta och täta istället för att förstå och förebygga.

Den här utbildningen, som är en ettårig påbyggnadsutbildning för dem som har genomgått den tvååriga energitekniska linjen vid högskolan, syftar till att ge en helhetssyn på samhällets resurs- och miljöproblem, att genomskåda myterna på miljöområdet samt att ge en bas för att möta framtida miljöproblem.

Pedagogiskt experiment

Göran Wall är starkt kritisk mot högskoleutbildningen i Sverige och tillämpar en annan undelvisningsmetodik än den vanliga.

- Dagens högskoleutbildning är alltför mycket av beteendeträning, menar han. Det gör att man ofta saknar den grundläggande förståelsen.

- Eleverna saknar därför förmåga att lösa problem som inte liknar dem man ställts inför tidigare.

Enligt Göran Walls uppfattning är den svenska högskoleutbildningen mer lämpad för administratörer än för forskare och innovatörer, vilket han ser som katastofalt. Och han talar, i Ulf af Trolles efterföljd, om "planerad stagnation".

Annorlunda syn på energin

Den undervisningsmetodik Göran Wall tillämpar innebär framförallt att studenterna tränas i problemlösning och samarbete. Studentgruppen får arbeta mycket kollektivt men under stort personligt ansvar. Inspirationen hämtar han bl a från den japanska högskoleutbildningen.

Ett nyckelbegrepp i den här kursen är exergi - ett begrepp som används för att beteckna nyttan av olika energiformer. Med hjälp av exergianalys kan man avslöja brister i energiutnyttjandet.

Göran Wall anser att om exergianalyser får en central roll i den svenska energipolitiken kan vi få ett bättre energiutnyttjande och mindre miljöförstöring.

Felaktig bokföring

Han hänvisar till professor Hannes Alfvens jämförelse av den svenska energistatistiken med en felaktig kassabokföring: "Att helt enkelt summera energi av olika värde är lika felaktigt som att ange kassabehållningen i antalet mynt utan att ange om de är enkronor eller femöringar. "

- Tyvärr pastår de ansvariga politikerna vid Miljö- och energidepartementet och energiexperterna vid statens energiverk att exergibegreppet är för svårt att använda, säger Göran Wall.

PER-OLOF BERGSTRÖM


Gå till Artiklar, Huvudsida